آسیاب‌های آبی

نان همواره در زندگی پدران ما قوت اصلی و خمیرمایه سفره گذشتگان بوده و سفره بدون نان، خوان بی‌برکت محسوب می‌شد. در زمان‌های گذشته گندم خانوارهای سردرود غالبا از طریق ۸ حجر آسیاب آبی (فصلی و دائمی) آسیاب و آرد می‌شد. ۴ حجر این آسیاب‌ها در اطراف «سرده‌ری چایی» آسیاب میدان (مئیدان دگیرمانی)، آسیاب ملامحمد (ملا ممد دگیرمانی)، آسیاب سلطان (سلطان دگیرمانی) و دده دگیرمانی (در کچل دره سی) در کوچه آسیاب (دگیرمان باغی) قرار داشتند که علت نامیده شدن این محله به همین نام نیز بخاطر وجود این آسیاب‌ها بوده است. از دیگر آسیاب‌های آبی سردرود می‌توان به ۳ آسیابِ اطراف چشمه ذرّینه خونی و آسیاب قنات یاقوتلار (یاقولار دگیرمانی) اشاره کرد.