ویژگیهای فرهنگی و آموزشی

اساس و بنیان هر جامعه را آموزش و پرورش و فرهنگ آن جامعه تشكیل می دهد. چرا كه هر ملتی با فرهنگ خود شناخته شده و هویت آن با پیوندهای فرهنگی تامل و بررسی است. هیچ ملتی بدون پیوندهای فرهنگی و آموزشی در تاریخ و روابط اجتماعی شناخته نمی شود و مانایی و ماندگاری هر قومی و مردمی وابسته به ژرفنای و ریشه دار بوده فرهنگ مردم آن   ملت است.