انجمن و شورای شهر سردرود

از سال تشکیل و انتخابات اولین دوره انجمن شهر (قبل از انقلاب، شوراهای شهر با عنوان انجمن شهر فعالیت داشتند.) در سردرود اطلاعات چندان موثقی در دست نیست، اما به طور یقین، تشکیل و انتخاب این انجمن در بعد از تاسیس شهرداری و تبدیل سردرود به شهر در سال ۱۳۳۶بوده است. محتملا اولین دوره انتخابات انجمن شهر در سال ۱۳۳۸ برگزار شده و این دوره بیش از یک سال دوام نداشته و در سال ۱۳۳۹ منحل شده است. در انجمن شهر پنج عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو علی البدل برای مدت چهار سال عضویت داشته که اسامی اعضاء اولین دوره آن عبارت بوده‌اند از:
دوره اول: نقی ایمانی، حسین دلجوئی، احمد شاطریان، مطلب ناصری و سید جواد اسحاقی (ریاست این دوره را مطلب ناصری بر عهده داشت.)

دوره دوم: بعد از انحلال اولین انجمن شهر، انتخابات دومین دوره در تاریخ آبان ۱۳۴۰ برگزار گردید که حسین حسن سلطانی (بویوک خان)، عبدالعظیم اعلا، محمد انصاری، عزیز مالکی و هاشم ناصری‌زاد با کسب بیشترین آراء به عضویت انجمن شهر درآمدند. اعضاء انجمن دور دوم در سال ۱۳۴۱ فعالیت خود را آغاز کرده و تا سال ۴۵ به مدت ۴ سال انجمن شهر را به عهده داشتند. در این دوره حسین حسن سلطانی عهده‌دار ریاست آن بود.

دوره سوم: انتخابات دوره سوم با وقفه ۱۰ ساله، در سال ۱۳۵۵ برگزار گردید. در این دوره آقایان: مرحوم عبدل خبازیان (بعدا استعفاء داده و بجای وی شهید محمود ادیبی‌مهر از اعضاء علی البدل انجمن جایگزین گردید.)، محمد پالار، مجید ابراهیمی، ابوالفتح ایمانی و مرحوم یونس مالکی با کسب اکثریت آراء ماخوذه، به عنوان انجمن شهر انتخاب گردیده و مسئولیت نظارت بر امور شهر را به عهده گرفتند. ریاست یکسال اول این دوره بر عهده مجید ابراهیمی و سال‌های دوم و سوم به عهده ابوالفتح قرار داشت که باوقوع انقلاب، این انجمن در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منحل گردید. گفتنی است: در برخی سال‌ها سردرود فاقد انجمن شهر بود که برخی وظائف آن را اعضاء خانه انصاف -که به عنوان هیئت حل اختلاف عمل می‌کردند- به عهده داشتند.