حاج حسین ندیم

(۱۳۹۰-۱۳۱۱)
«پدر مدارس سردرود» برازنده‌ترین لقب مردمی است که به وی داده شده است. بسیاری از مدارس امروز سردرود خصوصاً دبیرستان شهداء، امام خمینی، شهید رجائی و شهید باهنر به همّت او پا گرفته است. وی دستی نیز در عالم هنر نقّاشی و طرّاحی قالی دارد. برخی از قالی‌های بافته شده دهه‌های گذشته سردرود تبلور ذوق و هنر اوست. پدر شهید است. دو فرزند خویش (اسماعیل و احمد ندیم) را در راه دفاع از حریم دین و میهن فدا کرده است. ندیم عرصه سیاست را نیز با شرکت در قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ آزموده است. نقش او در تاریخ شهر  زادگاه خویش هیچگاه فراموش نخواهد شد. او در تاریخ سردرود خواهد زیست و همواره خواهد ماند.