شهید حسین‌خان باغبان

(۱۲۸۷-۱۲۵۰)


سردرود است و دیار «باغبان»
شهر علم و مهد شیران ژیان


در جنگ‌های یازده ماهه مردم تبریز در مبارزه با استبداد و دفاع از حریم مشروطه به سبب جسارت، جنگاوری، بی‌باکی و شجاعت از سوی مردم به القابی چون: «ائل‌اوْغلو»، «ایلدیریم»، «غریب‌حسین»، «شیردل»، «لنگر صف مجاهدین» و «پرچمدار مشروطه» ملقّب گردید. از طرفی روزنامه‌های وقت ـ دوران مشروطه ـ او را نمونه غیرت مردم آذربایجان قلمداد کردند. احمد کسروی صاحب کتاب تاریخ مشروطه ایران در این زمینه می‌نویسد: «جوانی که همیشه پیشرو، دلیر و گره‌گشا بود. روزنامه‌ها او را نمونه غیرت آذربایجان می‌شمردند...». حسین‌خان از چهره‌های درخشان نهضت مشروطيّت بود. به جرأت می‌توان گفت پس از «ستّارخان» وی حقّ بزرگی بر آزادی مردم این دیار دارد. شهادت وی در روز یک‌شنبه، نوزدهم مهرماه ۱۲۸۷ شمسی در حین دفاع از آرمان‌های آزادی و آزادی‌خواهی به دست سواران «شجاع نظام مرندی» اتّفاق افتاد.