خلیل پورخلیل

(۱۳۷۱-۱۳۳۱)
شاعر اهل بیت (ع) خلیل پورخلیل فرزند میرزا علی در سال ۱۳۳۱ شمسی در محلّه قدیمی «پیوست» سردرود پا به جهان فانی گذاشت. تحصیل را تا مقطع سوّم راهنمائی ادامه داد امّا بنا به عللی ادامه آن میسّر نگردید. وی سپس عرصه هنر قالیبافی را تجربه کرد. روح سرکش و شاعرانه وی از یک سو و عشق و علاقه ارادتمندانه به خاندان عصمت و طهارت (ع) از سویی دیگر باعث گردید نغمات عشق این بار در قالب کلمات و واژه‌های شاعرانه در وجودش شعله‌ور و مترنّم شود. وی که در عرصه شعر «پور خلیل» تخلّص می‌کرد سال‌ها به عنوان شاعر و مدّاح خاندان عصمت، حقّانيّت این خاندان را به فریاد نشست. مرگ نابهنگام وی در چهل سالگی - ۳ خرداد ۱۳۷۱ - او را جاودانه کرد. پورخلیل در سال‌های پایانی عمر کوتاه خویش، بیشتر سروده‌های خود را از بین برد، لذا تنها آثار باقیمانده از این شاعر دلسوخته، نوحه‌ها و غزليّاتی است که در نزد دوستانش به یادگار مانده است.